Các từ chỉ nghề nghiệp trong tiếng anh

Nghề nghiệp là 1 trong lĩnh vực hoạt động lao động mà lại trong đó, dựa vào được đào tạo, con người đã đạt được những tri thức, kỹ năng để làm ra những loại sản phẩm vật hóa học hay tinh thần nào đó, thỏa mãn nhu cầu nhu mong của xã hội. Nội dung bài viết này, IELTS Fighter sẽ trình làng với chúng ta 241 tự vựng giờ đồng hồ Anh về nghề nghiệp thường được thực hiện trong cuộc sống thường ngày và các trường hợp đối thoại.

Bạn đang xem: Các từ chỉ nghề nghiệp trong tiếng anh

1. Occupation /ˌɒkjəˈpeɪʃən/: Nghề nghiệp

E.g: Please fill in your name, age, and occupation.

2. Doctor /ˈdɒktər/: chưng sĩ

E.g: When did you last visit the doctor?

3. Cashier /kæʃˈɪər/: Thu ngân

E.g: She started as a cashier making $6.50 an hour, then moved up khổng lồ customer service manager, making $7.65 an hour.

4. Dentist /ˈdentɪst/: Nha sĩ

E.g: You should have your teeth checked by a dentist at least twice a year.

5. Builder /ˈbɪldər/: Thợ xây dựng

E.g: Most of the bricklaying has been subcontracted out khổng lồ a local builder.

6. Reporter /rɪˈpɔːtər/: Phóng viên

E.g: Now we"re going live to lớn our reporter in Washington for up-to-the-minute news on the crisis.

7. Tailor /ˈteɪlər/: Thợ may

E.g: He"s the new tailor.

8. Teacher /ˈtiːtʃər/: Giáo viên

E.g: My son"s never been in trouble with his teachers before.

9. Cook /kʊk/: Đầu bếp

E.g: He’s an excellent cook.

10. Magician /məˈdʒɪʃən/: Ảo thuật gia

E.g: There"ll be a magician at the kids" Christmas party.

11. Baker /ˈbeɪkər/: Thợ làm cho bánh

E.g: He started work at 16 in a local bakers.

12. Artist /ˈɑːtɪst/: Họa sĩ

E.g: The critic was careful, however, not to express his personal opinion about works by specific artists.

13. Waiter /ˈweɪtər/: Bồi bàn

E.g: The waiter handed me the menu with a flourish.

14. Actor /ˈæktər/: Diễn viên

E.g: His father was an amateur actor who worked for a printing company.

15. Nurse /nɜːs/: Y tá

E.g: He worked as a nurse in a psychiatric hospital.

16. Secretary /ˈsekrətəri/: Thư ký

E.g: My secretary will phone you to arrange a meeting.

17. Gardener /ˈɡɑːdənər/: bạn làm vườn

E.g: I"m not much of a gardener.

18. Vet /vet/: chưng sĩ thú y

E.g: The farmer called the vet out to treat a sick cow.

19. Businessman /ˈbɪznɪsmæn/: Doanh nhân

E.g: He was a successful businessman before becoming a writer.

20. Policeman /pəˈliːs.mən/: Cảnh sát

E.g: The youths scuffled with the policeman, then escaped down the lane.

21. Painter /ˈpeɪntər/: Thợ tô nhà

E.g: How do you make a living as a painter?

22. Hairdresser /ˈheəˌdresər/: Thợ giảm tóc

E.g: I"m going to change my hairdresser.

23. Dancer /ˈdænsər/: Vũ công

E.g: I never knew you were such a good dancer.

24. Farmer /ˈfɑːmər/: Nông dân

E.g: He is a beef cattle farmer

25. Astronaut /ˈæstrənɔːt/: Phi hành gia

E.g: All I ever want to lớn be was an astronaut.

26. Cartoonist /kɑːrˈtuːnɪst/: họa sĩ vẽ phim hoạt hình

E.g: Further, either the costume designer or the cartoonist decided lớn give him what looks like a necklace made of bones, perhaps suggesting cannibalism.

27. Architect /ˈɑːkɪtekt/: kiến trúc sư

E.g: She is a highly recommended architect.

28. Flight attendant /ˈflaɪt əˌten.dənt/: Tiếp viên hàng không

E.g: The airline"s flight attendants are trained lớn limit the number of drinks passengers receive on board.

29. Interior designer /ɪnˌtɪə.ri.ə dɪˈzaɪ.nər/: Nhà kiến thiết nội thất

E.g: They hired an interior designer khổng lồ help plan the kitchen renovation.

30. Lawyer /ˈlɔːjər/: phương pháp sư

E.g: I want khổng lồ see my lawyer before I say anything.

31. Psychologist /saɪˈkɒlədʒɪst/: Nhà tâm lý học

E.g: Despite what many people think, aversion therapy is no longer used by professional psychologists in this country.

32. Model /ˈmɒd.əl/: fan mẫu

E.g: She"s going out with a male model.

33. Receptionist /rɪˈsepʃənɪst/: nhân viên lễ tân

E.g: When you get here, the receptionist will direct you lớn my office.

34. Paramedic /ˌpærəˈmedɪk/: nhân viên cấp dưới cấp cứu

E.g: When he fell, the local paramedics came to lớn get him.

35. Surgeon /ˈsɜːdʒən/: chưng sĩ phẫu thuật

E.g: The surgeon did everything in her power lớn save him.

36. Musician /mjuːˈzɪʃən/: Nhạc công

E.g: The concert features dancers and musicians of all nationalities.

37. Sailor /ˈseɪlər/: Thủy thủ

E.g: He was a young sailor on his first sea voyage.

38. Florist /ˈflɒrɪst/: Người cung cấp hoa

E.g: So did you hire a florist?

39. Chauffeur /ˈʃəʊ.fər/: lái xe riêng

E.g: He"s my secretary, chauffeur và porter.

40. Firefighter /ˈfaɪəfaɪtər/: bộ đội cứu hỏa

E.g: Several of the firefighters received commendation for their bravery.

41. Writer /ˈraɪtər/: công ty văn

E.g: She is a well-known writer of children"s books.

42. Lifeguard /ˈlaɪfɡɑːd/: Nhân viên cứu hộ (ở bể bơi, bến bãi biển...)

E.g: Perhaps the intending swimmer does not speak the same language as the lifeguard or is too far away to hear her.

43. Plumber /ˈplʌmər/: Thợ sửa ống nước

E.g: We"ll have lớn get a plumber in to look at that water tank.

44. Mailman /ˈmeɪlmæn/: người đưa thư

E.g: The mailman was here, so I brought your mail.

45. Barista /bɑːrˈiːs.tə/: nhân viên pha chế cà phê

E.g: The steamed milk hasn"t much foam, but many baristas make some micro foam lớn make latte art.

46. Judge /dʒʌdʒ/: quan tòa, thẩm phán

E.g: The judge will pronounce sentence on the defendant this afternoon.

47. Bodyguard /ˈbɒdiɡɑːd/: Cận vệ

E.g: The prince is always accompanied by his bodyguards.

48. Babysitter /ˈbeɪbisɪt̬ɚ/: tín đồ giữ trẻ

E.g: I promised the babysitter that we"d be home by midnight.

49. Pilot /ˈpaɪlət/: Phi công

E.g: Shortly before the crash the pilot had reported a malfunction of the aircraft"s navigation system.

50. Electrician /ɪˌlekˈtrɪʃən/: Thợ điện

E.g: The electrician has diagnosed a fault in the wiring.

51. Mechanic /mɪˈkænɪk/: Thợ máy, thợ cơ khí

E.g: Buying that second-hand oto without having it checked by a mechanic first cost us dear.

52. Cameraman /ˈkæmərəmæn/: Thợ tảo phim

E.g: The cameraman glanced at the director of the actors who was dressed in black.

53. Accountant /əˈkaʊn.tənt/: Kế toán

E.g: My accountant takes care of my taxes.

54. Actuary /ˈæk.tʃu.ə.ri/: chuyên viên thống kê

E.g: As actuaries would discover by the mid-nineteenth century, too much competition also could be a threat to professional status.

55. Astronomer /əˈstrɒn.ə.mər/: công ty thiên văn học

E.g: Shortly before the bits of matter begin lớn coalesce, they are observed by alien astronomers.

56. Baggage handler /ˈbæɡ.ɪdʒ ˌhænd.lər/: nhân viên vận chuyển hành lý

E.g: During ground services a baggage handler hit the side of the aircraft with a tug towing a train of baggage carts.

57. Barber /ˈbɑː.bər/: Thợ cắt tóc

E.g: He used lớn work as a barber.

58. Barrister /ˈbær.ɪ.stər/: phép tắc sư

E.g: A man observed the barrister of the criminal who was waiting for the decision of the jury.

59. Beautician /bjuːˈtɪʃ.ən/: nhân viên làm đẹp

E.g: Who is lớn train the cobblers & beauticians?

60. Bricklayer /ˈbrɪkˌleɪ.ər/: Thợ nề

E.g: So from floor lớn floor the teams of bricklayers, stonemasons, smiths & carpenters worked together, eventually khổng lồ reach the roof.

61. Butcher /ˈbʊtʃ.ər/: Người chào bán thịt

E.g: The butcher prepared a rack of pork.

62. Butler /ˈbʌt.lər/: cai quản gia

E.g: The relationship between the butler & his master has been most fruitful in this respect.

63. Carpenter /ˈkɑː.pɪn.tər/: Thợ mộc

E.g: self-employed boat repairer và carpenter, he had difficulty getting a mortgage.

64. Chef /ʃef/: phòng bếp trưởng

E.g: He is one of the top chefs in Britain.

65. Composer /kəmˈpəʊ.zər/: công ty soạn nhạc

E.g: As a composer, he was up there with the best.

66. Detective /dɪˈtek.tɪv/: Thám tử

E.g: She hired a private detective khổng lồ find out if her husband was having an affair.

67. Diplomat /ˈdɪp.lə.mæt/: nhà ngoại giao

E.g: The new government has expelled all foreign diplomats.

68. Driver /ˈdraɪ.vər/: Tài xế

E.g: My mum"s an excellent driver.

69. Economist /iˈkɒn.ə.mɪst/: Nhà tài chính học

E.g: Many economists expect unemployment to lớn fall over the next couple of months.

70. Editor /ˈed.ɪ.tər/: chỉnh sửa viên

E.g: She"s a senior editor in the reference department of a publishing company.

71. Engineer /ˌen.dʒɪˈnɪər/: Kỹ sư

E.g: The engineer is coming to repair our phone tomorrow morning.

72. Estate agent /ɪˈsteɪt ˌeɪ.dʒənt/: Đại lý bất động đậy sản/môi giới không cử động sản

E.g: Maria, an estate agent with Strutt & Parker, showed us around the barn conversion.

73. Film director /ˈfɪlm daɪˌrek.tər/: Đạo diễn phim

E.g: I heard a very characteristic story yesterday of a film director who wanted to lớn furnish a set, representing a small back room.

74. Financial adviser /faɪˌnæn.ʃəl ədˈvaɪ.zər/: Nhà tư vấn tài chính

E.g: A good financial adviser will assess a client’s goals and tolerance for risk before suggesting investment options.

75. Fireman /ˈfaɪə.mən/: lính cứu hỏa

E.g: We"re firemen in peacetime & soldiers when we"re attacked.

76. Fisherman /ˈfɪʃ.ə.mən/: Ngư dân

E.g: They might be nomads living off animals in the grasslands, mountain peoples practicing swidden agriculture, or fishermen & hunters in forest & maritime environments.

77. Fishmonger /ˈfɪʃˌmʌŋ.ɡər/: bạn câu cá

E.g: do you trust fishmongers?

78. Greengrocer /ˈɡriːŋ.ɡrəʊ.sər/: Người phân phối rau quả

E.g: I got this fantastic pumpkin from the local greengrocer.

79. Homemaker /ˈhəʊmˌmeɪ.kər/: fan nội trợ

E.g: Consider the example of Aki, a young Japanese housewife with two sons.

80. Illustrator /ˈɪl.ə.streɪ.tər/: bạn vẽ tranh minh họa

E.g: When graphic designers, photographers và illustrators are involved, costs begin to lớn escalate.

*

81. Janitor /ˈdʒæn.ɪ.tər/: bạn dọn dẹp/Nhân viên vệ sinh

E.g: Was it wide enough khổng lồ accept union boycotts of buildings not hiring union janitors?

82. Journalist /ˈdʒɜː.nə.lɪst/: công ty báo

E.g: The journalist took notes throughout the interview.

83. Management consultant /ˌmæn.ɪdʒ.mənt kənˈsʌl.tənt/: tư vấn quản lý

E.g: But demand is small và the firm hires a management consultant who recommends producing cheaper, inferior products in much larger quantities.

84. Manager /ˈmæn.ɪ.dʒər/: quản ngại lý

E.g: I would like to speak to the manager.

85. Midwife /ˈmɪd.waɪf/: đàn bà hộ sinh

E.g: Were midwives lớn examine all babies on normal wards, savings would increase to lớn approximately £4.30 per baby born or £2.5 million nationally.

86. Pharmacist /ˈfɑː.mə.sɪst/: Dược sĩ

E.g: All participating pharmacists received training in the provision of pharmaceutical care.

87. Photographer /fəˈtɒɡ.rə.fər/: Thợ chụp ảnh

E.g: She"s a professional photographer.

88. Police /pəˈliːs/: Cảnh sát

E.g: I think you should điện thoại tư vấn the police.

89. Postman /ˈpəʊst.mən/: fan đưa thư

E.g: Our dog bit the postman yesterday.

90. Programmer /ˈprəʊ.ɡræm.ər/: lập trình sẵn viên

E.g: The virtual environment is a model of a robot system as perceived by the programmer through the programming language he uses.

91. Project manager /ˌprɒdʒ.ekt ˈmæn.ɪ.dʒər/: cai quản dự án

E.g: Vargas was a senior project manager at the telecommunication company.

92. Rapper /ˈræp.ər/: Ca sĩ nhạc rap

E.g: However, the initial lyrics build from empathy khổng lồ an assertion that the rapper is deeply wounded và vulnerable in a manner belying his tough image.

93. Salesman /ˈseɪlz.mən/: Nam cung cấp hàng

E.g: He was a used-car salesman.

94. Saleswoman /ˈseɪlzˌwʊm.ən/: Cô cung cấp hàng

E.g: Even fruit và vegetable saleswomen và shoe shiners ask for their customers" numbers.

95. Sea captain /ˈsiː ˌkæp.tɪn/: Thuyền trưởng

E.g: The sea captain commands it on board ship.

96. Shopkeeper /ˈʃɒpˌkiː.pər/: Người bán hàng

E.g: Initially, he worked on a small garden nursery venture begun by his energetic father, who was primarily a postmaster and shopkeeper.

97. Singer /ˈsɪŋ.ər/: Ca sĩ

E.g: Are you a good singer?

98. Soldier /ˈsəʊl.dʒər/: Lính

E.g: He was pictured as a soldier in full uniform.

99. Stockbroker /ˈstɒkˌbrəʊ.kər/: người môi giới triệu chứng khoán

E.g: He phoned his stockbroker with instructions lớn sell portions of his portfolio.

100. Tattooist /təˈtuː.ɪst/: Thợ xăm

E.g: However, the distinction between a professional and a non-professional tattooist was not always clear.

101. Telephonist /təˈlef.ən.ɪst/: Tổng đài viên

E.g: A general office dealing with servicing the various specialist subcommittees also contained supervisors, assistant supervisors, telephonists, filing clerks, cleaners, firewatchers & "office boys"

102. Interpreter /ɪnˈtɜː.prə.tər/: thông dịch viên

E.g: She works as an interpreter in Brussels.

103. Veterinarian /ˌvet.ər.ɪˈneə.ri.ən/: bác sĩ thú y

E.g: He is the chief veterinarian for the zoo and deals with all kinds & sizes of animals.

104. Waitress /ˈweɪ.trəs/: nữ phục vụ

E.g: She works as a waitress.

105. Welder /ˈwel.dər/: Thợ hàn

E.g: He"s a welder here at the nuclear plant.

106. Worker /ˈwɜː.kər/: Công nhân

E.g: Many companies still treat their management staff better than their workers.

107. Businesswoman /ˈbɪz.nɪsˌwʊm.ən/: thiếu nữ doanh nhân

E.g: An anonymous businesswoman donated one million dollars khổng lồ the charity.

108. Director /daɪˈrek.tər/: Giám đốc

E.g: She has become the director of the new information centre.

109. Sales representative /ˈseɪlz rep·rɪˌzen·tə·t̬ɪv/: Đại diện chào bán hàng

E.g: About 100 sales representatives will pitch the product.

110. Nanny /ˈnæn.i/: Bảo mẫu

E.g: A female nanny assisted with the children"s daily care và their father was present in the evenings và on weekends.

111. Optician /ɒpˈtɪʃ.ən/: bác sĩ nhãn khoa

E.g: You really ought khổng lồ see an optician.

112. Physiotherapist /ˌfɪz.i.əʊˈθer.ə.pɪst/: Nhà trang bị lý trị liệu

E.g: In six programmes, eligibility to the exercise component of the programme was decided by a cardiologist or a physiotherapist.

113. Psychiatrist /saɪˈkaɪə.trɪst/: bác bỏ sĩ chổ chính giữa lý

E.g: A psychiatrist was examined on the mental state of the defendant.

114. Social worker /ˈsəʊ.ʃəl ˌwɜː.kər/: công tác làm việc xã hội

E.g: Her husband died one hour later, và when the family arrived, the social worker left them lớn be together.

115. Assembler /əˈsem.blər/: người công nhân lắp ráp

E.g: They wanted the relationships between suppliers & assemblers khổng lồ be " horizontal " or cooperative, rather than handled at arm"s length.

116. Chimney sweep /ˈtʃɪm.ni ˌswiːp/: người công nhân quét ống khói

E.g: First, the chimney sweep was not the primary owner of the jewel.

117. Decorator /ˈdek.ər.eɪ.tər/: bạn trang trí

E.g: A firm of painters and decorators

118. Glazier /ˈɡleɪ.zi.ər/: Thợ gắn thêm kính

E.g: It took trăng tròn minutes for a glazier khổng lồ turn up khổng lồ repair broken glass and it took 20 minutes for an ambulance lớn arrive.

119. Plasterer /ˈplɑː.stər.ər/: Thợ trát vữa

E.g: The plasterers used to be paid after that for putting up people"s ceilings that were affected by subsidence.

120. Roofer /ˈruː.fər/: Thợ sửa mái nhà

E.g: The roofer went up on to the roof và the poor old gentleman paid £400 for what turned out to be one hour"s work.

121. Actress /ˈæk.trəs/: cô bé diễn viên

E.g: She"s the highest-paid actress in Hollywood.

122. Author /ˈɔː.θər/: Tác giả

E.g: He is the tác giả of two books on French history.

123. Comedian /kəˈmiː.di.ən/: Diễn viên hài

E.g: They were without formal dramatic training, and were fantastic jugglers & stilt-walkers and good comedians; và they were very popular.

124. Disc jockey /ˈdɪsk ˌdʒɒk.i/: tín đồ phối nhạc/DJ

E,g: "I Wanna Go Crazy" is a song recorded by French disc jockey, David Guetta.

Xem thêm: Cách Đọc Bảng Chữ Cái Tiếng Anh Ipa, Bảng Phiên Âm Tiếng Anh Ipa

125. Master of ceremonies /ˌmɑː.stər əv ˈser.ɪ.mə.niz/: bạn dẫn chương trình

E.g: The Imagawa subsequently became masters of ceremonies in the service of the Tokugawa clan.

126. Graphic designer /ˌɡræf.ɪk dɪˈzaɪ.nər/: Người thiết kế đồ họa

E.g: She was a freelance graphic designer.

127. Playwright /ˈpleɪ.raɪt/: đơn vị viết kịch

E.g: Well, he is difficult because he is not a playwright.

128. Sculptor /ˈskʌlp.tər/: đơn vị điêu khắc

E.g: Henry Moore, who died in 1986, is one of Britain"s best-known sculptors.

129. Choreographer /ˌkɒr.iˈɒɡ.rə.fər/: Biên đạo múa

E.g: She is a passionate Spanish dancer and choreographer.

130. Scientist /ˈsaɪən.tɪst/: nhà khoa học

E.g: There are scientists who say that the results of the research are flawed.

131. Biologist /baɪˈɒl.ə.dʒɪst/: bên sinh vật học

E.g: Understanding the evolution of progenesis in trematodes is thus an important challenge for evolutionary biologists & parasitologists.

132. Botanist /ˈbɒt.ən.ɪst/: bên thực đồ dùng học

E.g: She was not trained as a scientist but on all her voyages took along a staff of geologists, botanists, zoologists, & hydrologists.

133. Chemist /ˈkem.ɪst/: đơn vị hóa học

E.g: Chemists at pharmaceutical companies are vying to create a cure for migraine.

134. Meteorologist /ˌmiː.ti.əˈrɒl.ə.dʒɪst/: bên khí tượng học

E.g: An approximation khổng lồ the former type of toàn thân is found in the cup of the meteorologist"s anemometer.

135. Physicist /ˈfɪz.ɪ.sɪst/: Nhà đồ lý

E.g: This is not a happy conclusion since presentism does not seem to lớn be the favoured theory among physicists và metaphysicians.

136. Researcher /rɪˈsɜː.tʃər/: bên nghiên cứu

E.g: She"s a researcher on a women"s magazine.

137. Bartender /ˈbɑːˌten.dər/: fan pha chế rượu

E.g: For bartenders, hosts, & kitchen workers, garbage bags were the most difficult resource lớn obtain.

138. Air traffic controller /ˌeə træf.ɪk kənˈtrəʊ.lər/: điều hành và kiểm soát viên không lưu

E.g: She likes aviation but didn"t want to fly, so she became an air traffic controller.

139. Bus driver /ˈbʌs ˌdraɪ.vər/: tài xế xe buýt

E.g: The bus driver opened the door và a stream of passengers got out.

140. Taxi driver /ˈtæk.si ˌdraɪ.vər/: lái xe taxi

E.g: xe taxi drivers must pass exams showing that they speak English và understand the area"s geography.

141. Dockworker /ˈdɒkwɜːkər/: công nhân bến tàu

E.g: When just a few dockworkers stop moving cargo, the flow of goods grinds to a halt.

142. Website designer /ˈweb dɪˌzaɪ.nər/: Nhà kiến thiết web

E.g: Small businesses often cannot afford the costs of consultant website designers.

143. Lecturer /ˈlek.tʃər.ər/: Giảng viên

E.g: He taught thiết kế for several years as a part-time lecturer, and is a prolific published architectural critic.

144. Teaching assistant /ˈtiː.tʃɪŋ əˌsɪs.tənt/: Trợ giảng

E.g: Teaching assistant are popular jobs for students who are capable of foreign languages.

145. Police officer /pəˈliːs ˌɒf.ɪ.sər/: Sĩ quan liêu cảnh sát

E.g: We cannot think of the fleeing felon rule as the sản phẩm of a rational agreement for mutual benefit between police officer và fleeing suspect.

146. Solicitor /səˈlɪs.ɪ.tər/: thế vấn pháp luật

E.g: My solicitor is drawing up a contract.

147. Politician /ˌpɒl.ɪˈtɪʃ.ən/: chính trị gia

E.g: Several politicians were accused of dispensing favours khổng lồ people who voted for them.

148. Civil servant /ˌsɪv.əl ˈsɜː.vənt/: Công chức

E.g: The pompous impersonality of officialese also, of course, allows the civil servant lớn hide behind the monolithic structure of his organisation.

149. Housewife /ˈhaʊs.waɪf/: Nội chợ

E.g: She"s not the type of person to stay at trang chủ and be a housewife.

150. Translator /trænzˈleɪ.tər/: bạn phiên dịch

E.g: He works as a translator and political researcher.

151. Landlord /ˈlænd.lɔːd/: chủ nhà (người cho thuê nhà)

E.g: The landlord had promised to redecorate the bedrooms before we moved in.

152. Librarian /laɪˈbreə.ri.ən/: Thủ thư

E.g: We are told that the librarian was among thefirstto render homage.

153. Miner /ˈmaɪ.nər/: Thợ mỏ

E.g: The miners went on strike khổng lồ try lớn save jobs.

154. Security guard /sɪˈkjʊə.rɪ.ti ˌɡɑːd/: nhân viên bảo vệ

E.g: The home is surrounded by a fence, and a security guard was at the gate every 24 hours.

155. Bookkeeper /ˈbʊkˌkiː.pər/: nhân viên kế toán

E.g: My first job was as a bookkeeper.

156. Bookmaker /ˈbʊkˌmeɪ.kər/: Nhà dòng (cá cược)

E.g: The way in which bookmakers pass on the duty to lớn punters is a matter for their commercial judgment.

157. Store detective /ˈstɔː dɪˌtek.tɪv/: nhân viên quan sát quý khách hàng (ngăn đề phòng hành vi trộm cắp)

E.g: What training is required of a store detective as far as the law is concerned?

158. Travel agent /ˈtræv.əl ˌeɪ.dʒənt/: Đại lý du lịch

E.g: A personal software travel agent should preserve the interests of its client.

159. Carer /ˈkeə.rər/: người chăm sóc

E.g: The carer can now serve the dying with compassion, deep caring, professional knowledge, and comfort in the presence of the patient.

160. Counsellor /ˈkaʊn.səl.ər/: gắng vấn

E.g: The college now has a counsellor to lớn help students with both personal và work problems.

*

161. Dental hygienist /ˈden.təl haɪˌdʒiː.nɪst/: nhân viên vệ sinh răng miệng

E.g: Let us consider first the increase in the number of dental hygienists in most of our dental practices.

162. Blacksmith /ˈblæk.smɪθ/: Thợ rèn

E.g: After comparing accounts with all of his clients the blacksmith treated his clients to lớn food and drink.

163. Groundsman /ˈɡraʊndz.mən/: tín đồ trông coi sân bến bãi (thể thao)

E.g: Amateur clubs have no paid officials, with the exception of a groundsman to lớn look after the pitch.

164. Masseur /mæsˈɜːr/: Nam nhân viên cấp dưới xoa bóp

E.g: khổng lồ make a living, he started working as a masseur three years ago.

165. Masseuse /mæsˈɜːz/: Nữ nhân viên cấp dưới xoa bóp

E.g: I might mention that fourteen additional masseuses were recently supplied, making an increase of twelve over the establishment.

166. Stonemason /ˈstəʊnˌmeɪ.sən/: Thợ đá

E.g: Or consider the case of an organized trade such as the stonemasons.

167. Tiler /ˈtaɪ.lər/: Thợ lợp ngói

E.g: Can you recommend a good tiler?

168. Tree surgeon /ˈtriː ˌsɜː.dʒən/: chăm gia bảo đảm an toàn thực vật

E.g: A tree surgeon has provided advice on clearance of ivy and other vegetation that covers the castle.

169. Barman /ˈbɑː.mən/: Người bán hàng rong

E.g: It is the public house keeper or barman"s responsibility to make quite certain of the age of the person to lớn whom he sells.

170. Barmaid /ˈbɑː.meɪd/: nàng hầu bàn

E.g: It would depend on how good is the barmaid.

171. Bouncer /ˈbaʊn.sər/: bảo đảm an toàn quán bar

E.g: A greeter, perhaps the bouncer, confirms that his father has been coming for a week & leaving with the same woman.

172. Newsreader /ˈnjuːzˌriː.dər/: phát thanh viên

E.g: Yet the newsreader"s solution may also help here.

173. Weather forecaster /ˈweð.ə ˌfɔː.kɑː.stər/: người dự báo thời tiết

E.g: Economic forecasters are about as reliable as old-fashioned weather forecasters.

174. Magistrate /ˈmædʒ.ɪ.streɪt/: Thẩm phán

E.g: He will appear before the magistrates tomorrow.

175. Private detective /ˌpraɪ.vət dɪˈtek.tɪv/: Thám tử tư

E.g: She hired a private detective khổng lồ find out if her husband was having an affair.

176. Traffic warden /ˈtræf.ɪk ˌwɔː.dən/: Nhân viên điều hành và kiểm soát bãi đỗ xe

E.g: A traffic warden gave me a ticket for parking on a double yellow line.

177. Personal trainer /ˌpɜː.sən.əl ˈtreɪ.nər/: đào tạo viên cá nhân (thể hình)

E.g: Sandy works out with her personal trainer every week.

178. Footballer /ˈfʊt.bɔː.lər/: cầu thủ nhẵn đá

E.g: The problem itself occurs between real footballers on a field.

179. Sportsman /ˈspɔːts.mən/: vận tải viên

E.g: He"ll be remembered both as a brilliant player & as a true sportsman.

180. Sportswoman /ˈspɔːtsˌwʊm.ən/: phụ nữ vận động viên

E.g: I believe that racism, doping, và the treatment of sportswomen và sportsmen as commodities have left deep scars on the image of fair play.

181. Airman /ˈeə.mən/: bộ đội không quân

E.g: It is a fine collection of flying stories largely compiled from the accounts of the airmen involved.

182. Company /ˈkʌm.pə.ni/: Công ty

E.g: He works for a software company/a company that makes software.

183. Combatant /ˈkɒm.bə.tənt/: Chiến binh/người tham chiến

E.g: The fight generally comes to lớn a quick conclusion when one of the combatants adopts a submissive posture and flees.

184. Commander /kəˈmɑːn.dər/: Chỉ huy

E.g: Demissie allowed his field commanders sufficient freedom of action while demanding full accountability.

185. Commander-in-chief /kəˌmɑːn.dər.ɪnˈtʃiːf/: Tổng tứ lệnh

E.g: None of these changes was necessarily congenial to lớn the commander-in-chief, for all that he acquiesced in, and even implemented, them.

186. Chief of staff /ˌtʃiːf əv ˈstɑːf/: Chánh văn phòng

E.g: A report khổng lồ the chief of staff and my chairman resulted in my loss of hospital privileges, và a report to the medical board.

187. General staff /ˌdʒen.ər.əl ˈstɑːf/: cỗ tổng tham mưu

E.g: Full powers were given to the government and the general staff headquarters respectively.

188. Guerrilla /ɡəˈrɪl.ə/: Du kích

E.g: A small band of guerrillas has blown up a train in the mountains.

189. Major /ˈmeɪ.dʒər/: thiếu tá

E.g: Her father was a major in the Scots Guards.

190. Major general /ˌmeɪ.dʒə ˈdʒen.ər.əl/: thiếu hụt tướng

E.g: Since the appointed day, five major general salary claims have been dealt with.

191. Mercenary /ˈmɜː.sən.ri/: quân nhân đánh thuê

E.g: Case in point - those mercenaries flooding into town.

192. Militia /mɪˈlɪʃ.ə/: Dân quân

E.g: Roadblocks, manned by the local militia or police, are frequently used as tools of tax enforcement.

193. Non-commissioned officer /ˌnɒn.kə.mɪʃ.ənd ˈɒf.ɪ.sər/: Hạ sĩ quan

E.g: Prewitt, you know better than talk back lớn a non-commissioned officer.

194. Priest /priːst/: Thầy tu

E.g: There is still a ban on women priests in the Catholic Church.

195. Vicar /ˈvɪk.ər/: thân phụ sứ

E.g: We were married by our local vicar.

196. Prostitute /ˈprɒs.tɪ.tʃuːt/: Gái điếm

E.g: She accused him of having phone sex with prostitutes while she was away on business trips.

197. Smuggler /ˈsmʌɡ.lər/: tín đồ buôn lậu

E.g: An increasing number of migrants are turning khổng lồ smugglers for help.

198. Stripper /ˈstrɪp.ər/: Vữ thanh nữ thoát y

E.g: All the dividend strippers must be laughing up their sleeves at the moment.

199. Archaeologist /ˌɑː.kiˈɒl.ə.dʒɪst/: bên khảo cổ học

E.g: A team of archaeologists are working on a previously undisturbed area of the abbey grounds.

200. Property developer /ˈprɒp.ə.ti dɪˌvel.ə.pər/: Nhà cách tân và phát triển bất rượu cồn sản

E.g: Let us suppose that it had been not a borough council, but a property developer.

201. Refuse collector /ˈref.juːs kəˌlek.tər/: Nhân viên dọn dẹp vệ sinh môi trường

E.g: Is he seriously suggesting that a refuse collector employed by a private company today earns less than a refuse collector in 1979?

202. Surveyor /səˈveɪ.ər/: kiểm soát viên

E.g: This is a guide lớn what qualifications to look for when you are hiring a land surveyor.

203. Undertaker /ˈʌn.dəˌteɪ.kər/: bạn làm các bước khâm liệm

E.g: It looks as though the tác giả sees himself as a kind of academic undertaker, devoting himself khổng lồ the interment of bodies of thought.

204. Athlete /ˈæθ.liːt/: vận chuyển viên

E.g: He became a professional athlete at the age of 16.

205. Foreman /ˈfɔː.mən/: cai quản đốc

E.g: After four years on the job, he was promoted to lớn foreman.

206. Maid /meɪd/: Hầu gái

E.g: In the beach resort, the apartments and villas have daily maid service.

207. Manicurist /ˈmæn.ɪ.kjʊə.rɪst/: Thợ có tác dụng móng tay

E.g: Again, if it is desirable khổng lồ license manicurists & to restrict their operation, it ought to be done by national legislation.

208. Professor /prəˈfes.ər/: Giáo sư

E.g: After a talk given by a distinguished professor, a student from the audience takes a few pictures of the speaker.

209. Shipbuilder /ˈʃɪpˌbɪl.dər/: Thợ đóng góp tàu

E.g: The whole fleet was built by a leading Italian shipbuilder.

210. Drummer /ˈdrʌm.ər/: Tay trống

E.g: The drummer with The Band.

211. Guitarist /ɡɪˈtɑː.rɪst/: nghệ sĩ guitar

E.g: Throughout the video, the band"s guitarist is seen to be playing.

212. Pianist /ˈpiː.ən.ɪst/: nghệ sĩ piano

E.g: The pianist is encouraged to lớn experiment with the timing with chunks of 30 seconds of music khổng lồ determine how the piano part flows.

213. Violinist /ˌvaɪəˈlɪn.ɪst/: người nghệ sỹ vĩ cầm

E.g: He shows how violinists and other string players held their instruments và their bows.

214. Hunter /ˈhʌn.tər/: Thợ săn

E.g: He was an avid hunter, and this was reflected in his artistic work.

215. Jeweler /ˈdʒuː.ə.lɚ/: Thợ kim hoàn

E.g: Jewelry trade publications advise jewelers to lớn present minute surface scratches (which they term patina) as a desirable feature.

216. Locksmith /ˈlɒk.smɪθ/: Thợ khóa

E.g: But in the process the safebreakers turned the locksmiths into the aristocracy of science.

217. Seamstress /ˈsiːm.strəs/: Thợ may

E.g: His wife supplemented their income by working as a seamstress.

218. Diver /ˈdaɪ.vər/: Thợ lặn

E.g: He was a diver on a North Sea oil rig.

219. Garbage collector /ˈɡɑː.bɪdʒ kəˌlek.tər/: người thu gom rác

E.g: Your garbage collector may not accept a used computer as trash.

220. Realtor /ˈrɪəl.tər/: Môi giới bên đất

E.g: The conference attracted more than 400 local architects, developers, & Realtors.

221. Retiree /rɪˌtaɪəˈriː/: tín đồ về hưu

E.g: The neighborhood is a mixture of retirees & single professionals.

222. Shipper /ˈʃɪp.ər/: tín đồ giao hàng

E.g: The a priori notion that packers & shippers were more likely to lớn be producer-handlers did not bear out in the analysis.

223. Stuntman /ˈstʌnt.mæn/: Diễn viên đóng thế

E.g: Farmer remade many times the scene with her galloping horse và finally succeeded; however, the dangerous scenes were performed by a stuntman.

224. Ngân hàng manager /ˈbæŋk ˌmæn.ɪ.dʒər/: quản lý ngân hàng

E.g: In the past bank managers knew most of their customers by name.

225. Custodian /kʌsˈtəʊ.di.ən/: tín đồ giám hộ

E.g: She sees herself as a custodian of the public"s morals.

226. Attendant /əˈten.dənt/: ship hàng phòng

E.g: The Prince was followed by his attendants.

227. Mail carrier /ˈmeɪl ˌkær.i.ər/: người đưa thư

E.g: Davey worked four years as postmaster & mail carrier before becoming an insurance and real estate agent.

228. Managing director /ˌmæn.ɪdʒ.ɪŋ daɪˈrek.tər/: Giám độc điều hành

E.g: He is the managing director of a cosmetics firm.

229. Physician assistant /fɪˌzɪʃ.ən əˈsɪs.tənt/: Trợ lý bác bỏ sĩ

E.g: Physician assistants train to work in settings such as hospitals, clinics và other types of health facilities or virtually via telemedicine services.

230. Physical therapist /ˌfɪz.ɪ.kəl ˈθer.ə.pɪst/: đơn vị trị liệu vật lý

E.g: The sessions were led by a psychiatrist or psychologist and cofacilitated by a nurse, physical therapist, chaplain, or social worker.

231. Retired /rɪˈtaɪəd/: nghỉ hưu

E.g: Both my parents are retired.

232. Sanitation worker /sæn.ɪˈteɪ.ʃən ˌwɜː.kər/: công nhân vệ sinh

E.g: A municipal sanitation worker lost his hand in the blast.

233. Self-employed /ˌself.ɪmˈplɔɪd/: Tự khiếp doanh

E.g: vì you pay less tax if you"re self-employed?

234. Siêu thị assistant /ˈʃɒp əˌsɪs.tənt/: nhân viên bán hàng

E.g: We"ll need khổng lồ talk lớn the seller và see if they"ll accept your bid on the house.

235. Technician /tekˈnɪʃ.ən/: kỹ thuật viên

E.g: Rehabilitation technicians are based in some hospitals providing a network of trained staff throughout the country with some responsibility for disability.

236. Telemarketer /ˈtelɪˌmɑːkɪtər/: bạn tiếp thị qua điện thoại

E.g: Telemarketers have khổng lồ be careful not khổng lồ invade their customers" privacy.

237. Unemployed /ˌʌn.ɪmˈplɔɪd/: Thất nghiệp

E.g: He"s been unemployed for over a year.

238. Policewoman /pəˈliːsˌwʊm.ən/: phái nữ cảnh sát

E.g: Regional differences were exposed at national và district meetings of policewomen.

239. Veterinary surgeon /ˌvet.ər.ɪ.nər.i ˈsɜː.dʒən/: bác sĩ phẫu thuật thú ý

E.g: These are matters about which a veterinary surgeon, although expert in his own line, is not likely khổng lồ be at all knowledgeable.

240. Housekeeper /ˈhaʊsˌkiː.pər/: bạn giữ nhà

E.g: The productive value (product utility) of home production may best be estimated by taking the wage rate of a professional housekeeper.

*

241. Job /dʒɒb/: vấn đề làm

E.g: Hundreds of workers could lose their jobs.

Trên đó là 241 tự vựng giờ đồng hồ Anh về nghề nghiệp thường xuyên sử dụng. Nếu khách hàng có đông đảo từ vựng bổ sung cập nhật nào không giống thì có thể phản hồi xuống phía dưới làm cho mọi người cùng biết nhé!

Bên cạnh đó, chúng ta cùng tham khảo thêm lượng từ vựng giờ đồng hồ Anh thường dùng hay chạm chán nhất nhằm áp dụng thêm vào cho các bài xích thi của chính mình nha.