ĐỀ THI HÓA THPT QUỐC GIA 2019

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊNMôn thi thành phần: HÓA HỌCThời gian làm bài: 50 phút, không kể thời hạn phát đề

Họ, thương hiệu thí sinh: ……………………………………………………………Số báo danh: ………………………………………………………………..

Bạn đang xem: Đề thi hóa thpt quốc gia 2019

Mã đề thi 203

41: Kim các loại nào sau đây không rã được trong H2SO4 loãng? A. Cu. B. Al. C. Mg. D. Fe.Câu 42: Kim nhiều loại nào dưới đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện với hóa học khử là CO? A. Ca. B. Cu. C. K. D. Ba.Câu 43: Thành phần bao gồm của muối ăn là A. NaCl. B. CaCO3. C. BaCl2. D. Mg(NO3)2.Câu 44: Công thức của triolein là A. (C17H33COO)3C3H5. B. (HCOO)3C3H5. B. (C2H5COO)3C3H5. D. (CH3COO)3C3H5.Câu 45: Chất nào dưới đây làm mượt được nước bao gồm tính cứng vĩnh cữu? A. NaCl. B. NaNO3. C. Na2CO3. D. Na2SO4.Câu 46: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tính thay đổi màu sắc xanh? A. CH3NH2. B. H2NCH2COOH. C. CH3COOH. D. HCl.Câu 47: Ở tinh thần rắn, hợp chất X tạo nên thành một khối trắng call là “nước đá khô”. Nước đá khô không lạnh chảy nhưng mà thăng hoa, được dùng để tạo môi trường lạnh không tồn tại hơi ẩm. Hóa học X là A. H2O. B. tafaseel.store. C. N2. D. Ctafaseel.store.Câu 48: Dung dịch nào tiếp sau đây hòa rã được Cr(OH)3? A. K2SO4. B. NaNO3. C. KCl. D. NaOH.Câu 49: Công thức hóa học của sắt(II) oxit là A. Fe2O3. B. Fe(OH)3. C. FeO. D. Fe(OH)2.Câu 50: Chất nào sau đây thuộc các loại đisaccarit? A. Glucozơ. B. Tinh bột. C. Fructozơ. D. Saccarozơ.Câu 51: Tơ nào dưới đây thuộc loại tơ nhân tạo? A. Tơ nilon-6. B. Tơ tằm. C. Tơ nilon-6,6. D. Tơ visco.Câu 52: Dung dịch nào dưới đây hòa rã được Al2O3? A. HCl. B. KNO3. C. MgCl2. D. NaCl.Câu 53: Thí nghiệm nào dưới đây chỉ xẩy ra ăn mòn hóa học?

A. Nhúng thanh Zn vào hỗn hợp hỗn hợp gồm H2SO4 cùng CuSO4.B. Nhúng thanh Zn vào dung dịch H2SO4 loãng.C. Để đinh sắt (làm bằng vật liệu thép cacbon) trong không khí ẩm.D. Nhúng thanh sắt (làm bằng thép cacbon) vào dung dịch H2SO4 loãng.

Câu 54: Hòa chảy m gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được 2,24 kít khí H2. Quý hiếm của m là A. 2,80. B. 1,12. C. 5,60. D. 2,24.Câu 55: Nhiệt phân trọn vẹn 10 gam CaCO3, thu được cân nặng CaO là A. 8,4 gam. B. 4,4 gam. C. 5,6 gam. D. 7,2 gam.

Câu 56: Cho 1 ml hỗn hợp AgNO3 1% vào ống nghiệm sạch, rung lắc nhẹ, sau đó bé dại từ tự từng giọt dung dịch NH3 2M cho tới khi kết tủa sinh ra bị hài hòa hết. Nhỏ tuổi tiếp 3 – 5 giọt dung dịch X làm cho nóng nhẹ hỗn hợp ở khoảng chừng 60 – 70°C trong vài phút, bên trên thành ống nghiệm lộ diện lớp bạc sáng. Hóa học X là

A. axit axetic. B. ancol etylic. C. anđehit fomic. D. glixerol.Câu 57: Este nào sau đây công dụng với dung dịch NaOH nhận được ancol metylic?

A. HCOOCH3. B. HCOOC3H7. C. CH3COOC2H5. D. HCOOC2H5.Câu 58: Cho 54 gam glucozơ lên men rượu với công suất 75% thu được m gam C2H5OH. Cực hiếm của m là A. 10,35. B. 20,70. C. 27,60. D. 36,80.Câu 59: Cặp chất nào dưới đây không thuộc tồn trên trong một dung dịch? A. NaOH và Na2CO3. B. Cu(NO3)2 cùng H2SO4.

C. CuSO4 cùng NaOH. D. FeCl3 với NaNO3.

Câu 60: Phát biểu nào dưới đây sai?

A. Tơ nilon-6,6 được điều chế bởi phản ứng trùng ngưng.B. Cao su giữ hóa có cấu trúc mạng ko gian.C. Tơ nitron được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.D. Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên.

Câu 61: Phát biểu nào dưới đây đúng? A. Phân tử lysin bao gồm một nguyên tử nitơ.

B. Anilin là hóa học lỏng tan nhiều trong nước. C. Phân tử Gly-Ala-Ala có bố nguyên tử oxi.

D. Dung dịch protein tất cả phản ứng color biure.Câu 62: Thí nghiệm nào sau đây thu được muối bột sắt (II) sau khi xong xuôi phản ứng?

A. Cho sắt vào hỗn hợp H2SO4 loãng. B. Cho fe vào hỗn hợp HNO3 loãng, dư. C. Đốt cháy fe trong khí Cl2 dư. D. Cho Fe2O3 vào dung dịch HCl.Câu 63: Tinh thể hóa học rắn X ko màu, vị ngọt, dễ tan vào nước. X có không ít trong trái nho chín nên còn gọi là đường nho. Khử chất X bằng H2 thu được chất hữu cơ Y. Tên gọi của X và Y theo lần lượt là A. glucozơ cùng sobitol. B. fructozơ với sobitol. C. glucozơ cùng fructozơ. D. saccarozơ và glucozơ.Câu 64: Cho 4,5 gam amin X (no, đối chọi chức, mạch hở) công dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được 8,15 gam muối. Số nguyên tử hiđro trong phân tử X là A. 7. B. 4. C. 5. D. 2.

Xem thêm: Trung Tâm Vân Sơn - Tiểu Sử Danh Hài Vân Sơn Là Ai

Câu 65: Cho những phát biểu sau:

(a) sử dụng xà phòng nhằm giặt xống áo trong nước cứng sẽ làm cho vải cấp tốc mục.(b) Nếu nhỏ dại dung dịch I2 vào lát cắt của quả quả chuối còn xanh thì xuất hiện màu xanh lá cây tím.(c) Khi nấu bếp canh cua, hiện tượng lạ riêu cua nổi lên trên là do sự đông tụ protein.(d) một số este giữ mùi nặng thơm được dùng làm hóa học tạo mùi hương trong công nghiệp thực phẩm.(e) Vải có tác dụng từ nilon-6,6 yếu bền nội địa xà phòng có tính kiềm.

Số tuyên bố đúng là

A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.

Câu 66: Hòa tan trọn vẹn m gam Al vào dung dịch loãng chứa 0,2 mol H2SO4, nhận được khí H2 và dung dịch X. đến từ từ hỗn hợp NaOH 2M vào X, kết quả thí nghiệm được ghi nghỉ ngơi bảng sau:

Thể tích hỗn hợp NaOH (ml)

140

240

Khối lượng kết tủa (gam)

2a + 1,56

a

Giá trị của m cùng a thứu tự là A. 5,4 cùng 1,56. B. 5,4 cùng 4,68. C. 2,7 cùng 4,68. D. 2,7 và 1,56.Câu 67: Thực hiện những thí nghiệm sau:

(a) cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch KHSO4.(b) đến dung dịch NaOH vào hỗn hợp Ca(HCO3)2.(c) đến dung dịch NH3 cho tới dư vào hỗn hợp Al(NO3)3.(d) mang đến dung dịch HCl cho tới dư vào dung dich NaAltafaseel.store.(e) mang lại dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kết tủa là

A. 4. B. 2. C. 3. D. 5.

Câu 68: Cho sơ đồ những phản ứng theo đúng phần trăm mol:

(a) (b)

(c) (d)Các chất R, Q vừa lòng sơ thiết bị trên theo thứ tự là: A. NaHCO3, Ca(OH)2. B. Na2CO3, NaOH.

C. NaOH, Na2CO3. D. Ca(OH)2, NaHCO3.Câu 69: Nung tất cả hổn hợp X gồm: metan, etilen, propin, vinylaxetilen cùng a mol H2 bao gồm Ni xúc tác (chỉ xảy ra phản ứng cùng H2) chiếm được 0,1 mol các thành phần hỗn hợp Y (gồm các hidrocacbon) tất cả tỷ khối so với H2 là 14,4. Biết 0,1 mol Y phản nghịch ứng về tối đa cùng với 0,06 mol Br2 trong dung dịch. Cực hiếm của a là A. 0,06. B. 0,08. C. 0,04. D. 0,1.Câu 70: Hợp hóa học hữu cơ mạch hở X (C8H12O5) công dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng thu được glixerol và hỗn hợp 2 muối bột cacboxylat Y và Z (MY Z). Hai chất Y, Z đều không có phản ứng tráng bạc. Tuyên bố nào sau đây đúng?

A. Axit cacboxylic của muối bột Z tất cả đồng phân hình học.B. Tên hotline của Z là natri acrylat.C. Có 2 công thức cấu trúc thỏa mãn đặc thù của X.D. Phân tử X chỉ cất 1 nhiều loại nhóm chức.

Câu 71: Dẫn 0,55 mol các thành phần hỗn hợp X (gồm tương đối nước cùng khí Ctafaseel.store) qua cacbon nung đỏ thu được 0,95 mol hỗn hợp Y có CO, H2 với Ctafaseel.store. Mang đến Y hấp thụ vào dung dịch đựng 0,1 mol Ba(OH)2 sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 29,55. B. 19,7. C. 15,76. D. 9,85.Câu 72: Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X đề xuất vừa đủ 3,08 mol tafaseel.store, nhận được Ctafaseel.store và 2 mol H2O. Mang lại m gam X công dụng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, chiếm được glixerol và 35,36 gam muối. Khía cạnh khác, m gam X chức năng tối nhiều với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là A. 0,2. B. 0,24. C. 0,12. D. 0,16.

Câu 73: Hòa tan trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp CuSO4 và NaCl vào nước, thu được hỗn hợp X. Tiến hành điện phân X với các điện cực trơ, màng chống xốp, loại điện tất cả cường độ không đổi. Tổng số mol khí thu được ở 2 điện rất (n) phụ thuộc vào thời hạn điện phân (t) được mô tả như thứ thị bên (gấp khúc trên điểm M, N). Mang sử hiệu xuất điện phân là 100%, làm lơ sự bay hơi của nước. Quý hiếm của m là

*
*

A. 23,64. B. 16,62. C. 20,13. D. 26,22.

Câu 75. Hòa tan hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X gồm Al, Cu với FeS vào dung dịch cất 0,32 mol H2SO4 (đặc), đun nóng, thu được hỗn hợp Y (chất tan chỉ gồm các muối trung hòa) với 0,24 mol Stafaseel.store (là hóa học khí duy nhất). đến 0,25 mol NaOH bội nghịch ứng không còn với dung dịch Y, thu được 7,63 gam kết tủa. Quý hiếm của m là

A. 4,66. B. 5,34. C. 5,61. D. 5,44.

Câu 76. Hòa tan không còn 21,48 gam hỗn hợp X có Fe, Mg cùng Fe(NO3)2 vào dung dịch đựng 0,42 mol H2SO4 loãng và 0,02 mol KNO3, thu được hỗn hợp Y (chất tung chỉ tất cả 54,08 gam các muối trung hòa) và 3,74 gam các thành phần hỗn hợp Z gồm ba khí không màu (trong đó hai khí bao gồm số mol bằng nhau). Dung dịch Y phản nghịch ứng được buổi tối đa với 0,82 mol NaOH, nhận được 26,57 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác suất thể tích của khí bao gồm phân tử khối lớn số 1 trong Z là

A. 40,10%. B. 58,82%. C. 41,67%. D. 68,96%.Câu 77. Tiến hành thí điểm theo công việc sau:

Bước 1: bỏ vào cốc thủy tinh trong chịu nhiệt khoảng tầm 5 gam mỡ thừa lợn với 10ml hỗn hợp NaOH 40%.Bước 2: Đun sôi dịu hỗn hợp, thường xuyên khuấy đều bởi đũa thủy tinh khoảng chừng 30 phút cùng thỉnhthoảng thêm nước cất để giữ mang lại thể tích tất cả hổn hợp không đổi. Để nguội láo hợp.Bước 3: Rót thêm vào tất cả hổn hợp 15 – đôi mươi ml hỗn hợp NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ. Để yên hỗn hợp.

Cho những phát biểu sau:

(a) Sau bước 3 thấy bao gồm lớp hóa học rắn white color chứa muối natri của axit béo nổi lên.

(b) mục đích của dung dịch NaCl bão hòa ở cách 3 là để bóc tách muối natri của axit béo thoát ra khỏi hỗn hợp.

(c) Ở cách 2, nếu như không thêm nước cất, các thành phần hỗn hợp bị cạn khô thì phản nghịch ứng thủy phân ko xảy ra.

(d) Ở cách 1, nếu ráng mỡ lợn bởi dầu nhớt thì hiện tượng thí nghiệm sau bước 3 vẫn xảy ra tương tự.

(e) trong công nghiệp, bội nghịch ứng ngơi nghỉ thí nghiệm trên được vận dụng để tiếp tế xà phòng và glixerol.

Số vạc biểu đúng là A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.

Câu 78. Chất X (CnH2n+4O4N2) là muối bột amoni của axit cacboxylic đa chức; hóa học Y (CmH2m+4tafaseel.storeN2) là muối hạt amoni của một amino axit. Mang đến m gam E có X với Y (có tỉ lệ mol khớp ứng là 3 : 5) tác dụnghết cùng với lượng dư hỗn hợp NaOH đun nóng, chiếm được 0,22 mol etylamin với 21,66 gam các thành phần hỗn hợp muối. Phần trăm cân nặng của X trong E là

A. 52,61%. B. 47,37%. C.44,63%. D. 49,85%.

Câu 79. Hỗn hợp E gồm cha este mạch hở đầy đủ tạo vì axit cacboxylic với ancol: X (no, đối chọi chức), Y (không no, đối chọi chức, phân tử bao gồm hai link pi) cùng Z (no, nhì chức). Mang đến 0,2 mol E phản ứng vừa đủvới hỗn hợp NaOH, chiếm được 12,88 gam lếu láo hợp bố ancol cùng dãy đồng đẳng và 24,28 gam hỗnhợp T gồm tía muối của ba axit cacboxylic. Đốt cháy toàn thể T cần vừa đầy đủ 0,175 mol tafaseel.store, thu đượcNa2CO3, Ctafaseel.store và 0,055 mol H2O. Phần trăm trọng lượng của X trong E có mức giá trị gần nhất với cái giá trịnào sau đây?

A. 9. B. 12. C. 5. D. 6.

Câu 80. Trong quy trình bảo quản, một mẫu muối FeSO4.7H2O (có khối lượng m gam) bị oxi hóabởi oxi không khí chế tạo thành các thành phần hỗn hợp X chứa những hợp hóa học của Fe(II) với Fe(III). Hòa tan toàn cục Xtrong hỗn hợp loãng đựng 0,02 mol H2SO4, nhận được 100 ml dung dịch Y. Tiến hành hai thínghiệm với Y:

Thí nghiệm 1: cho lượng dư dung dịch BaCl2 vào 25ml dung dịch Y, thu được 2,33 gam kết tủa.

Thí nghiệm 2: Thêm dung dịch H2SO4 (loãng, dư) vào 25ml dung dịch Y, thu được hỗn hợp Z.

Nhỏ nhàn hạ dung dịch KMnO4 0,04M vào Z đến lúc phản ứng toàn vẹn thì hết 22ml. Quý giá của m và xác suất số mol Fe(II) đã bị oxi hóa trong bầu không khí lần lượt là