KIM CƯƠNG KIM LÝ CHỢ AN ĐÔNG


Giá kim cưng cửng (hột xoàn) trong nước hôm nay

Giá các thành phầm dưới đấy là kim cương tự nhiên và thoải mái dạng viên tròn (rời), chưa phải là kim cương cứng tấm xuất xắc kim cưng cửng nhân tạo, bảng giá được cập nhật chính thức từ bỏ website của những công ty niêm yết.


Giá kim cưng cửng PNJ

Kim cương cứng viên 0.00 ly, nước E, độ trong sáng VS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1Kim cương cứng viên 0.00 ly, nước E, độ thuần khiết VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước F, độ thuần khiết VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ trong sáng VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ thuần khiết VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước E, độ trong sáng VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước D, độ trong sáng VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ thuần khiết VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước F, độ thuần khiết VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ thuần khiết VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ thuần khiết VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1Kim cương cứng viên 0.00 ly, nước E, độ trong sáng VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước F, độ thuần khiết VVS1Kim cương cứng viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ thuần khiết IFKim cương viên 0.00 ly, nước D, độ thuần khiết VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ thuần khiết VVS1Kim cương cứng viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ trong sáng VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước F, độ trong sáng VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ trong sáng VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước D, độ trong sáng VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ trong sáng IFKim cưng cửng viên 0.00 ly, nước F, độ trong sáng VVS1Kim cương cứng viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1Kim cương cứng viên 0.00 ly, nước F, độ thuần khiết IFKim cương cứng viên 0.00 ly, nước F, độ trong sáng VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ thuần khiết VVS1Kim cương cứng viên 0.00 ly, nước E, độ thuần khiết VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước F, độ trong sáng VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước E, độ thuần khiết VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước E, độ thuần khiết VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ trong sáng IFKim cưng cửng viên 0.00 ly, nước D, độ trong sáng VVS1Kim cương cứng viên 0.00 ly, nước E, độ trong sáng IFKim cương cứng viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VS1Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ trong sáng IFKim cương viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ thuần khiết VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước D, độ thuần khiết VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước E, độ thuần khiết VS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước F, độ trong sáng VVS1Kim cương cứng viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1Kim cương cứng viên 0.00 ly, nước F, độ trong sáng IFKim cương cứng viên 0.00 ly, nước F, độ trong sáng VS1Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước D, độ thuần khiết VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ trong sáng VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ trong sáng IFKim cương cứng viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ thuần khiết VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước D, độ trong sáng VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ trong sáng VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước D, độ thuần khiết VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ trong sáng VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1Kim cương cứng viên 0.00 ly, nước D, độ trong sáng VVS1Kim cương cứng viên 0.00 ly, nước F, độ thuần khiết VVS1Kim cương cứng viên 0.00 ly, nước E, độ trong sáng VVS1Kim cương cứng viên 0.00 ly, nước E, độ tinh khiết VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ trong sáng IFKim cương cứng viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết IFKim cưng cửng viên 0.00 ly, nước F, độ thuần khiết VVS1Kim cương cứng viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước F, độ thuần khiết IFKim cương cứng viên 0.00 ly, nước F, độ thuần khiết VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước G, độ trong sáng VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ trong sáng VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước F, độ thuần khiết VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước F, độ trong sáng VVS1Kim cương cứng viên 0.00 ly, nước F, độ trong sáng VVS1Kim cương cứng viên 0.00 ly, nước F, độ trong sáng VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước E, độ trong sáng VS1Kim cương cứng viên 0.00 ly, nước E, độ trong sáng VVS1Kim cương cứng viên 0.00 ly, nước F, độ thuần khiết VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1Kim cương cứng viên 0.00 ly, nước F, độ trong sáng IFKim cương cứng viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1Kim cương cứng viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết IFKim cương viên 0.00 ly, nước F, độ thuần khiết VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ trong sáng SI1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước D, độ thuần khiết VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước F, độ thuần khiết VVS1Kim cương cứng viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VVS1Kim cương cứng viên 0.00 ly, nước D, độ trong sáng SI1Kim cương cứng viên 0.00 ly, nước G, độ thuần khiết VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước E, độ trong sáng VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết IFKim cương viên 0.00 ly, nước E, độ thuần khiết IFKim cưng cửng viên 0.00 ly, nước F, độ trong sáng VVS1Kim cương cứng viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ trong sáng IFKim cương viên 0.00 ly, nước E, độ thuần khiết VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước E, độ thuần khiết VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ trong sáng VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước F, độ thuần khiết VS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước E, độ trong sáng VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước F, độ trong sáng VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước G, độ tinh khiết VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước F, độ trong sáng IFKim cưng cửng viên 0.00 ly, nước D, độ thuần khiết VVS1Kim cương cứng viên 0.00 ly, nước F, độ thuần khiết VVS1Kim cương cứng viên 0.00 ly, nước D, độ thuần khiết VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ trong sáng IFKim cương cứng viên 0.00 ly, nước E, độ thuần khiết VS1Kim cương cứng viên 0.00 ly, nước D, độ thuần khiết IFKim cương viên 0.00 ly, nước F, độ tinh khiết VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước F, độ trong sáng IFKim cưng cửng viên 0.00 ly, nước D, độ tinh khiết VS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước G, độ tinh khiết VVS1Kim cương viên 0.00 ly, nước D, độ trong sáng VVS1Kim cưng cửng viên 0.00 ly, nước E, độ thuần khiết SI1Kim cương cứng viên 0.00 ly, nước E, độ thuần khiết SI1Kim cương viên 0.00 ly, nước E, độ trong sáng IF