Quy tắc nhấn trọng âm trong tiếng anh

Để nói tiếng Anh chuẩn như người bản xứ đòi hỏi bạn phải thành thạo những quy tắc dìm trọng âm. Trọng âm là gì? tại sao phải nhận trọng âm? gồm bao nhiêu quy tắc dấn trọng âm? Đây hẳn là các thắc mắc mà rất nhiều người thắc mắc. Hãy để tafaseel.store khiến cho bạn hiểu rõ cùng “nằm lòng” quy tắc nhận trọng âm nhé!

Trọng âm là gì?

Trọng âm giờ Anh là hầu như âm tiết được nhận mạnh, gọi to cùng rõ hơn những âm khác trong từ. Trọng âm giúp từ với câu lúc phát âm tất cả ngữ điệu rõ ràng. Trong từ điển, trọng âm rơi vào cảnh âm tiết làm sao thì trước âm tiết đó sẽ có dấu phẩy.

Bạn đang xem: Quy tắc nhấn trọng âm trong tiếng anh

*
Trọng âm trong giờ Anh

Vì sao phải học và ghi nhớ những quy tắc trọng âm?

Phát âm chuẩn chỉnh và tất cả ngữ điệu từ nhiên

Những người bạn dạng xứ lúc nói thường dấn trọng âm rất tự nhiên và thoải mái và chúng ta cảm thấy yêu thích với điều đó. Ngữ điệu tăng lên và giảm xuống của từ hay câu khôn xiết bắt tai yêu cầu không?

Vì thế, bài toán nói gồm trọng âm giúp bạn nói giờ đồng hồ Anh chuẩn và không khác gì người bạn dạng xứ.

Phân biệt được những từ gồm phát âm tựa như nhau

Trong giờ Anh có tương đối nhiều từ tuy biện pháp viết và phát âm giống như nhau nhưng lại lại mang nghĩa khác nhau. Sự không giống nhau đó là do âm máu được dìm trọng âm trong từ. 

Vì thế, việc nắm chắc các quy tắc nhấn trọng âm giúp đỡ bạn phân biệt được đa số từ dễ khiến nhầm lẫn. Điều này cực kì quan trọng đối với các bài Listening, vì tín đồ ra đề hoàn toàn có thể phát âm phần nhiều từ bởi thế để kiểm tra kỹ năng tiếng Anh của bạn. 

Tránh đông đảo hiểu nhầm ko đáng bao gồm trong giao tiếp

Có phần lớn từ phạt âm giống nhau mà lại trọng âm lại khác biệt nên việc biết cách nhấn trọng âm cơ bản sẽ giúp cho bạn hiểu cũng giống như truyền đạt đúng ý khi giao tiếp. 

Quy tắc trung tâm cơ bạn dạng trong tiếng Anh

Quy tắc 1: Động từ có 2 âm huyết → trọng âm sẽ rơi vào hoàn cảnh âm tiết máy 2.

Ex: begin /bɪˈɡɪn/, agree /əˈɡriː/, forgive /fəˈɡɪv/, invite /ɪnˈvaɪt/, …

Trường phù hợp ngoại lệ: enter /ˈen.tər/, happen /ˈhæp.ən/, xuất hiện /ˈəʊ.pən/, answer /ˈɑːn.sər/, offer /ˈɒf.ər/, visit /ˈvɪz.ɪt/,…

Quy tắc 2: Danh từ bao gồm 2 âm máu → trọng âm lâm vào cảnh âm tiết lắp thêm nhất.

Ex: father /ˈfɑː.ðər/, table /ˈteɪ.bəl/, sister /ˈsɪs.tər/, office /ˈɒf.ɪs/, mountain /ˈmaʊn.tɪn/,…

Trường hợp ngoại lệ: advice /ədˈvaɪs/, khách sạn /həʊˈtel/, mistake /mɪˈsteɪk/, machine /məˈʃiːn/,…

Chú ý: một số trong những từ 2 âm tiết sẽ có trọng âm khác nhau khi từ loại khác nhau.

Ex: Desert, record, sẽ có được trọng âm lâm vào cảnh âm tiết trước tiên nếu là danh từ: desert /ˈdez.ət/, record /ˈrek.ɔːd/. Còn khi là hễ từ thì trọng âm rơi vào âm tiết đồ vật 2: desert /dɪˈzɜːt/, record /rɪˈkɔːd/…

*
nắm rõ quy tắc trọng âm trong giờ Anh để tiếp xúc tự nhiênQuy tắc 3: Tính từ gồm 2 âm huyết → trọng âm rơi vào âm tiết sản phẩm công nghệ nhất.

Ex: busy /ˈbɪz.i/, careful /ˈkeə.fəl/, lucky /ˈlʌk.i/, happy /ˈhæp.i/, healthy /ˈhel.θi/,…

Trường thích hợp ngoại lệ: amazed /əˈmeɪzd/, alone /əˈləʊn/,…

Quy tắc 4: Động từ ghép → trọng âm sẽ lâm vào hoàn cảnh âm tiết thứ 2.

Ex: become /bɪˈkʌm/, overflow /, əʊ.vəˈfləʊ/, understand /, ʌn.dəˈstænd/,…

Quy tắc 5: Danh tự ghép → trọng âm lâm vào cảnh âm tiết lắp thêm nhất.

Ex: doorman /ˈdɔːrmən/, greenhouse /ˈɡriːnhaʊs/, typewriter /ˈtaɪpraɪtər/, …

Quy tắc 6: Trọng âm rơi vào tình thế chính các âm tiết sau: sist, cur, vert, self, test, tain, tract, vent.

Ex: sự kiện /ɪˈvent/, contract /kənˈtrækt/, herself /hɜːˈself/, protest /prəˈtest/, persist /pəˈsɪst/, maintain /meɪnˈteɪn/, occur /əˈkɜːr/…

Quy tắc 7: những từ xong xuôi bằng đuôi: what, where, how, …→ trọng âm chính nhấn vào âm tiết đồ vật nhất.

Ex: anywhere/ˈen.i.weər/, somewhere/ˈsʌm.weər/, somehow /ˈsʌm.haʊ/,…

Quy tắc 8: những từ 2 âm tiết ban đầu bằng A → trọng âm nhấp vào âm tiết sản phẩm 2.

Ex: about /əˈbaʊt/, above /əˈbʌv/, again /əˈɡen/, alone /əˈləʊn/, alike /əˈlaɪk/, ago /əˈɡəʊ/,…

Quy tắc 9: các từ tận cùng bằng đuôi: – ior, – ety, – ity, – ion ,– sion, – cial,– ically, – ious, –eous, – ian,, – iar, iasm – ience, – iency, – ient, – ier, – ic, – ics, –ial, –ical, –ible, –uous, –ics, ium, – logy, – sophy,– graphy – ular, – ulum → trọng âm nhấn vào âm huyết ngay trước nó.

Xem thêm: Top 8+ Cách Làm Xà Phòng Tại Nhà, Làm Xà Phòng Handmade Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

Ex: attraction /əˈtræk.ʃən/, biology /baɪˈɒl.ə.dʒi/, decision /dɪˈsɪʒ.ən/, librarian /laɪˈbreə.ri.ən/, experience /ɪkˈspɪə.ri.əns/, society /səˈsaɪ.ə.ti/, patient /ˈpeɪ.ʃənt/, popular /ˈpɒp.jə.lər/,…

Trường đúng theo ngoại lệ: arithmetic /əˈrɪθ.mə.tɪk/, lunatic /ˈluː.nə.tɪk/, arabic /ˈær.ə.bɪk/, politics /ˈpɒl.ə.tɪks/,…

Quy tắc 10: những từ hoàn thành bằng: – ate, –ty, – cy, –phy, –gy nếu như 2 âm huyết thì trọng âm nhấn vào âm tiết thiết bị nhất. Ví như từ bao gồm 3 âm máu trở lên thì trọng âm nhấn vào âm tiết vật dụng 3 tính từ lúc cuối lên.

Ex: Communicate /kəˈmjuː.nɪ.keɪt/, classmate /ˈklɑːs.meɪt/, regulate /ˈreɡ.jə.leɪt/, công nghệ /tekˈnɒl.ə.dʒi/, biology /baɪˈɒl.ə.dʒi/, emergency /ɪˈmɜː.dʒən.si/, certainty /ˈsɜː.tən.ti/, photography /fəˈtɒɡ.rə.fi/,…

Quy tắc 11: những từ tận cùng bởi đuôi: – ade, –oon , – ee, – ese, – eer, – ette, – oo, – ain (chỉ rượu cồn từ), –esque, –ever, – isque, –aire ,–mental, – self → trọng âm nhấn ở chính những đuôi này.

Ex: lemonade /ˌlem.əˈneɪd/, kangaroo /ˌkæŋ.ɡərˈuː/, Chinese /tʃaɪˈniːz/, pioneer /ˌpaɪəˈnɪər/, typhoon /taɪˈfuːn/, environmental /ɪnˌvaɪ.rənˈmen.təl/, whenever /wenˈev.ər/,…

Trường hòa hợp ngoại lệ: committee /kəˈmɪt.i/, coffee /ˈkɒf.i/,…

Quy tắc 12: các từ chỉ số lượng nhấn trọng âm ở từ cuối nếu kết thúc bằng đuôi – teen với nhấn sống từ đầu tiên nếu hoàn thành bằng đuôi – y.

Ex: thirteen /θɜːˈtiːn/, fourteen /ˌfɔːˈtiːn/, twenty /ˈtwen.ti/, thirty /ˈθɜː.ti/, fifty /ˈfɪf.ti/,…

Quy tắc 13: những tiền tố (prefix) cùng hậu tố không bao giờ mang trọng âm và thường nhấn mạnh vấn đề ở trường đoản cú gốc.

– những tiền tố không làm biến hóa trọng âm bao gồm của từ.

Ex: important /ɪmˈpɔː.tənt/ – unimportant /ˌʌn.ɪmˈpɔː.tənt/, perfect /ˈpɜː.felt/ – imperfect /ɪmˈpɜː.felt/, beauty /ˈbjuː.ti/ – beautiful /ˈbjuː.tɪ.fəl/, appear /əˈpɪər/ – disappear /ˌdɪs.əˈpɪər/, teach /tiːtʃ/ – teacher /ˈtiː.tʃər/, crowded /ˈkraʊ.dɪd/ – overcrowded /ˌəʊ.vəˈkraʊ.dɪd/,…

Trường hợp ngoại lệ: statement /ˈsteɪt.mənt/ – understatement /ˌʌn.dəˈsteɪt.mənt/,…

– những hậu tố ko làm biến hóa trọng âm của tự gốc.

Ex: ‘beauty/’beautiful, ‘lucky/luckiness, ‘teach/’teacher, at’tract/at’tractive,…

*
luật lệ trọng âm đối với từ có 3 âm tiếtQuy tắc 14: Từ có 3 âm tiết:

1. Động từ

– nếu âm tiết sản phẩm công nghệ 3 gồm nguyên âm ngắn và xong xuôi bằng 1 phụ âm thì trọng âm lâm vào tình thế âm tiết sản phẩm công nghệ 2.

Ex: encounter /iŋ’kauntə/, determined /dɪˈtɜː.mɪnd/,…

– trường hợp âm tiết trang bị 3 là nguyên âm đôi hay chấm dứt bằng 2 phụ âm trở lên trên thì trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm tiết vật dụng nhất.

Ex: exercise /ˈek.sə.saɪz/, compromise /ˈkɒm.prə.maɪz/,…

2. Danh từ

– nếu như âm tiết thứ 2 có cất âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm sẽ lâm vào cảnh âm tiết đồ vật nhất.

Ex: paradise /ˈpærədaɪs/, pharmacy /ˈfɑːrməsi/, controversy /ˈkɑːntrəvɜːrsi/, holiday /ˈhɑːlədei/, resident /ˈrezɪdənt/…

– giả dụ âm tiết đầu tiên chứa âm ngắn (/ə/ hay/i/) hoặc âm tiết thứ hai chứa nguyên âm dài/ nguyên âm đôi thì trọng âm lâm vào âm tiết thiết bị 2. 

Ex: computer /kəmˈpjuːtər/, disaster /dɪˈzɑːstə(r)/, potato /pəˈteɪtoʊ/, banana /bəˈnænə/,…

3. Tính từ

– nếu như âm tiết thứ nhất là /ə/ xuất xắc /i/ thì trọng âm rơi vào tình thế âm tiết máy 2.

Ex: considerate /kənˈsɪd.ər.ət/, familiar /fəˈmɪl.i.ər/, …

– ví như âm ngày tiết cuối là nguyên âm ngắn và âm tiết thứ hai là nguyên âm nhiều năm thì trọng âm rơi vào cảnh âm tiết thiết bị 2.

Ex: annoying /əˈnɔɪɪŋ/, enormous /ɪˈnɔːməs/, …

Quy tắc 15: Trọng âm không lâm vào tình thế những âm yếu đuối như /ə/, /i/.

Ex: occur /əˈkɜːr/, computer /kəmˈpjuːtər/,…

Hy vọng qua bài viết về quy tắc trọng âm này sẽ giúp đỡ bạn đã đạt được phát âm giờ Anh chuẩn, xuất xắc và thoải mái và tự nhiên như người bạn dạng xứ. Chúc chúng ta thành công!